Terug

Mobiliteitsplan

De mobiliteitsopgaven voor onze regio zijn divers, gemeente- en regio-overstijgend en vragen om een verscheidenheid aan oplossingen. We hebben regionaal onze krachten gebundeld en werken samen met andere regio’s, provincies en het Rijk.

De regionale ambities en wijze van samenwerken staan beschreven in het Uitvoeringsplan mobiliteit Regio Rivierenland 2023-2026. Om deze ambities om te zetten in resultaat, is een mobiliteitsfonds ingesteld voor de financiering van onderzoeken en lobbytrajecten.

Uitvoeringsplan mobiliteit Regio Rivierenland 2023-2026 (pdf)

Een robuust en compleet netwerk

 

We willen een aantrekkelijke regio met een robuust en compleet netwerk. Dit begint bij het deelnemen aan bovenregionale trajecten ten behoeve van ons netwerk. De A2, A15 en de Rijnbrug zijn de slagaders van onze regio.

Daarnaast moet ook het regionaal autonetwerk op orde zijn. Als regio lobbyen we voor een betere bereikbaarheid van Rivierenland op de wegen waar onze gemeenten geen wegbeheerder zijn. De basis hiervoor is het in kaart brengen van knelpunten in de bereikbaarheid en veiligheid op deze regionale wegen, zoals gevaarlijke kruispunten van lokale en provinciale wegen of het saneren van spoorwegovergangen.

Een leefbare regio voor jong en oud

 

We zetten niet alleen in op een beter autonetwerk, maar net zo hard voor het stimuleren van andere modaliteiten en het verhogen van de verkeersveiligheid.

We ondersteunen bij verkenningen naar verbeterde fietsroutes langs de A2 en A15. Met gedragscampagnes stimuleren we onze inwoners actief om de fiets te pakken. Voor een betere bereikbaarheid van het OV zetten we ons in voor een verdere doorontwikkeling van ons spoornetwerk en signaleren wij de ontwikkelingen rondom de nieuwe OV-concessie, waarbij wij vooral actief lobbyen voor het belang van kleinschalig vraag gestuurd vervoer. Het verbeteren van de verkeersveiligheid komt ook de leefbaarheid ten goede. 

Slimmer reizen in een duurzame regio

 

Wij inspireren de werknemers, inwoners en recreanten om hun reis zo duurzaam en slim mogelijk te maken.

Als regio verkennen we mogelijkheden om als proeftuin voor innovatieve pilots te fungeren, zeker voor het landelijk gebied waar de auto vaak essentieel is. Naast slimmer is ook duurzamer reizen nodig om onze CO2-uitstoot te verminderen.

We onderstrepen de belangen van schone mobiliteit door het thema integraal te vertegenwoordigen binnen alle dossiers die raakvlakken hebben met mobiliteit, zoals woningbouw en ruimtelijke ordening. Door samen het gesprek aan te gaan, kan iedereen wat doen; slimme en duurzame woningbouwlocaties, fietsen naar het werk, carpoolen, enz.