09 juli 2024 Terug

Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls

“Veelzijdige projecten met regionale uitstraling en spin-off”

Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Van de acht gehonoreerde projecten zijn er drie die de haalbaarheid van een idee nader onderzoeken, de andere vijf zijn uitvoeringsprojecten. Het totaal van de RSF-bijdrage is € 166.581 euro.

Het Rivierenlandse karakter kenmerkt zich door ondernemerschap en de wil om vooruit te komen. Dit blijkt ook uit de bereidheid voor eigen investering in de projecten of overige verwerving van gelden hiervoor. Het totaal projectbudget dat met de acht gehonoreerde projecten gemoeid is bedraagt € 809.424,-. Dat betekent een multiplier van vijf. Ander gezegd, tegenover iedere euro uit het Regionaal Stimuleringsfonds staat € 5,- uit andere middelen.

De Economic Board beoordeeld de projecten op diverse criteria en adviseert het Dagelijks bestuur over de toekenningen. Servaas Stoop, waarnemend voorzitter van de Economic Board: “Met het Regionaal Stimuleringsfonds dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Rivierenland. Het is goed om te zien dat er in deze ronde uit elk van de speerpuntsectoren minimaal één aanvraag is binnengekomen. Verder valt op dat de gehonoreerde projecten goed scoren op regionale uitstraling en spin-off.”

Toegekende projecten

De acht projecten zitten goed verdeeld over de drie economische speerpunten van Regio Rivierenland; Logistiek en Vestigingsklimaat bedrijven (2), Agribusiness (2) en Recreatie & Toerisme (2). Twee projecten vormen een cross-over tussen eerder genoemde sectoren. De projecten dragen hoofdzakelijk bij aan de regionale economische opgaven Toekomstbestendig ondernemen, Circulariteit, Gastvrije binnensteden en Regiopromotie.

Hieronder staan de toegekende projecten en haalbaarheidsstudies met een beknopte beschrijving: 

1. Cultuurfestival Bommelerwaard - Stichting Kunstmin Bommelerwaard en omgeving
Een veelzijdig Cultuurfestival in het centrum van het land, dat is wat het Cultuurfestival Bommelerwaard 2025 moet worden. Het Cultuurfestival speelt zich af in de maand september in hele Bommelerwaard, met Zaltbommel en Maasdriel als centra. De omliggende dorpen vormen daarbij een krachtige ondersteuning. Het cultuurfestival beoogt met het aanbod van uiteenlopende culturele disciplines inwoners uit alle lagen en makers uit de regio te betrekken en bij elkaar te brengen. Vóór en dóór inwoners van de Bommelerwaard is de rode draad. Ook draagt het festival bij aan grotere naamsbekendheid van de Bommelerwaard.

2. Experience Centre - S-TEC
Uitgangspunt is om van S-TEC, het Smart Technology Center Rivierenland, een experience center te maken voor dynamisch energiebeheer. Hiermee kunnen ondernemers (en instellingen) transportbeperkingen op het elektriciteitsnet (netcongestie) ondervangen en zo hun ambities en verduurzamingsdoelstellingen realiseren. Ook kan zelf opgewekte duurzame energie opgeslagen en gebruikt worden, waarmee in veel gevallen ook de energiekosten verlaagd worden. Met dynamisch energiebeheer wordt het mogelijk om samen te werken in een decentraal energienetwerk. Waarmee nog efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de (collectieve) transportcapaciteit en investeringen in duurzaam opgewekte energie. Doel is om de komende jaren tenminste 100 ondernemers te adviseren en helpen met het implementeren van dynamisch energiebeheer en de ontwikkeling van decentrale energienetwerken op tenminste twee bedrijventerreinen te faciliteren.”

3. Natuur in Balans - ’t Ganzehof
Een veel voorkomend probleem in de veehouderij is de vorming van ammoniak. Dit vindt plaats wanneer urine en mest van het vee bij elkaar komen. In het verleden zijn meerdere pogingen gedaan deze emissies terug te dringen, helaas blijken deze stallen niet zo emissiearm als ze voorschrijven. Om dit vraagstuk op te lossen ontwikkelt ‘t Ganzehof een nieuw soort vloer voor de scheiding van urine en mest. Hierna is de dikke factie geschikt om energie uit te halen en het overgebleven substraat kan worden gebruikt voor de bodem op het land. Dit zorgt voor een goede bodem- en waterkwaliteit. Bij succes van dit project levert het een bijdrage aan het oplossen van het ammoniakprobleem en bevordert het de kringlooplandbouw en biodiversiteit. Ook kunnen collega veehouders dan gebruik gaan maken van dit systeem en draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van veehouderijen.

4. Rootball Wrapper - MDE Machinebouw
Het project richt zich op de ontwikkeling van een geautomatiseerde kluitenbinder voor boomrooimachines, waarmee bomen veel eenvoudiger en sneller kunnen worden ingepakt na het rooien dan thans het geval is, zonder dat daarbij handmatige ondersteuning vereist is. Deze innovatie vermindert niet alleen de zware en gevaarlijke arbeid voor werknemers, maar draagt ook bij aan een meer gestroomlijnd boomrooiproces en verhoogt de efficiëntie van de boomkwekerijsector. Door gebruik te maken van biologisch afbreekbare materialen voor het inpakken van kluiten, draagt het project bij aan milieuvriendelijke praktijken en vermindert het de milieu-impact van traditionele verpakkingsmethoden. Dit initiatief stimuleert regionale samenwerking met boomkwekers en leveranciers, bevordert innovatie en concurrentiekracht binnen de agrarische sector, en draagt bij aan een duurzamere en circulaire economie.

5.Toekomst Training - GeoFort
Stichting GeoFort is een interactief museum over de toekomst. De ambitie is om middels het projectplan “Toekomst Training” veel jongeren uit de regio op een boeiende manier bewust te maken over een duurzame planeet aarde. Via een educatief programma maken jongeren kennis met de thema’s klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, bio-diversiteit, schaarse grondstoffen, voedsel-innovatie en internet of things. Naast het creëren van bewustzijn wil GeoFort jongeren enthousiast maken om zelf een actieve een rol te gaan spelen. GeoFort kan met het project “Toekomst Training” een groot aantal leerlingen uit het rivierengebied bereiken. Daarmee wordt er op een concrete wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. 

6. Haalbaarheidsonderzoek De Kaap - De Kaap
De Kaap (voormalig Holland Evenementen Groep) in Zoelen is uitgegroeid tot een van de meest bekende locaties voor (bedrijfs)uitjes Nederland. De Kaap gaat een visiedocument opstellen dat het ideale toekomstbeeld weergeeft. Een aanbod van verblijfs- en dagrecreatie dat op harmonieuze wijze past binnen het verhaal van de regio en waarbij nauwlettend wordt gekeken naar de karakteristieken van het landschap. Naast onderzoek is het tijdig betrekken van de omgeving en andere belanghebbenden onderdeel van het opstellen van het visiedocument. Het maken van een visiedocument markeert het startpunt van het gehele project. Vanuit dit document worden straks strategische keuzes gemaakt en zal een gedetailleerd uitvoeringsplan voor De Kaap worden ontwikkeld.

7. Fruitcorso Experience - Stichting 4stromenland
Het Fruitcorso werd in 2019 opgenomen op de lijst van Werelderfgoederen van UNESCO. Uniek voor de wereld, uniek voor Europa, uniek voor Nederland, uniek voor Gelderland en uniek voor onze Regio Rivierenland. De huidige 1.0 versie van het Fruitcorso is niet meer volledig eigentijds en een gezonde exploitatie van het evenement blijkt steeds lastiger. Het bestuur van de Stichting Vierstromenland voelt zich schatplichtig om het corso toekomstbestendig te maken.
Het project is gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot het oprichten van een UNESCO Fruitcorso Experience Center. Een vaste locatie in de Tielse binnenstad waar het corso op een eigentijdse, digitale wijze een jaarrond evenement kan zijn en gepresenteerd kan worden aan bezoekers uit Nederland en ver daarbuiten. Daarnaast worden bij het haalbaarheidsonderzoek ook een aantal andere toekomstbestendige keuzerichtingen betrokken.

8. Haalbaarheid Logistieke Campus - Logistics Valley
Logistiek is één van de drie economische speerpunten van de Regio Rivierenland. Het vinden, binden en boeien van personeel is van groot belang. Dat start al bij een positief imago en instroom op de logistieke richtingen van de middelbare scholen. Twee van de huidige onderwijsinstellingen die logistieke lessen bieden, kampen met een lage bezetting en verouderde ruimten. Het ‘Huis van de Logistiek’, op een locatie op Medel, heeft diverse faciliteiten, waaronder leslokalen waar logistieke partners van Logistics Valley Rivierenland gebruik van kunnen maken. De samenwerkende partners willen onderzoeken of, en zo ja in welke vorm en onder welke condities, een Logistieke Campus in Rivierenland haalbaar is.

Over het Regionaal StimuleringsFonds (RSF)
Het Regionaal Stimuleringsfonds wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel innovatie in de regio te stimuleren. De fondsdonatie per gemeente betreft 2 euro per inwoner. In totaal is er jaarlijks 500.000 euro beschikbaar. Projecten dienen aan diverse criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Er zijn twee rondes per jaar om projecten in te dienen. De tweede ronde voor 2024 staat open van 5 juli tot en met 15 oktober. In september/oktober komen er inloopavonden waar potentiële aanvragers met hun vragen en ideeën terecht kunnen. Kijk voor meer informatie over het RSF, de criteria voor een aanvraag en de aanvraagformulieren op www.fruitdelta.nl/rsf.

 

Meer nieuws
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”
24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland