Terug

Waarvoor kansen door LEADER?


Kern van LEADER is het werken ‘van onderop’. In de Lokale OntwikkelingsStrategie (ofwel LOS) staat beschreven waar inwoners, ondernemers en organisaties in Rivierenland mee aan de slag willen gaan, en waarbij LEADER ondersteuning kan bieden.

Vernieuwende initiatieven die uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan de doelstellingen van de LOS (zie hoofdstuk 3 van de LOS), komen in aanmerking voor subsidie vanuit LEADER. Daarnaast moeten projecten voldoen aan de Europese LEADER-criteria.

Doelstellingen LEADER Rivierenland

Hoofddoelstelling van LEADER in Rivierenland is: Een toekomstbestendig Rivierenland waar we TROTS op (kunnen) zijn!

LEADER ondersteunt initiatieven die ervoor zorgen dat Rivierenland aantrekkelijk is én blijft om hier te wonen, te werken en te recreëren, zodat bestaande inwoners (jong en oud) en bedrijven hier blijven en het gebied ook nieuwe inwoners, bedrijven en bezoekers aantrekt.

Projecten komen in aanmerking voor subsidie als ze bijdragen aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

1. Trots op elkaar

Levendige dorpen en een vitaal buitengebied met passende huisvesting en voldoende en goed toegankelijke voorzieningen om elkaar te ontmoeten, te bewegen, sporten en spelen en voor kunst en cultuur.


We zetten in op:
a) Het stimuleren van ontmoeting, gezamenlijk eigenaarschap, multi-functioneel gebruik van (vrijkomende) gebouwen door en met diverse doelgroepen
b) Nieuwe woonvormen en -plekken

2. Trots op ons werk

Sterke en gastvrije plattelandseconomie met diversiteit in werk voor inwoners, een divers aanbod voor bezoekers en een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

We zetten in op:
a) Het verbinden van werk en onderwijs
b) Het samen op de kaart zetten van het gebied
c) Gastvrijheid: het vergroten van het recreatief-toeristisch aanbod.

3. Trots op ons landschap

Natuur-inclusieve, circulaire en biodiverse leefomgeving, voorbereid op klimaatverandering, met duurzame energie, waarbij de landschappelijke identiteit/ ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt.


We zetten in op:
Ontwikkeling van DIENmodellen en verDIENmodellen voor landschap, natuur, biodiversiteit, circulariteit, duurzame energie, klimaatbestendigheid en water, zoals:
a) Nieuwe samenwerkingen en/ of nieuwe combinaties van functies
b) Nieuwe verdienmodellen voor agrarische bedrijven
c) Vernieuwende manieren t.b.v. bewustwording en concrete actie

LEADER kenmerken

Europese criteria die voor alle LEADER-projecten in de EU gelden:

Innovatief: nieuw voor het gebied of brengt vernieuwing op gang zoals een experiment of pilot.

Integraal: meerdere doelen dienen of bijdragen aan verschillende doelen.

Bottom-up, draagvlak en gebiedsgericht: initiatief vóór en dóór inwoners, met een duidelijke behoefte en draagvlak vanuit het gebied.

Samenwerking: nieuwe (soorten) verbinding en samenwerking.

Overdraagbaar: de aanpak is interessant, vervult een voorbeeldfunctie en is overdraagbaar.